Dalemhof

Ligging

Dalemhof ligt in de vallei van de Molenbeek/Parkbeek die in Lubbeek achter het UZ Pellenberg ontspringt, loopt doorheen het Klein Park (Ave Regina) en het Groot Park (Salve Mater) van Lovenjoel loopt en zo verder richting Korbeek-Lo, stroomafwaarts doorheen de Abdij van ‘t Park om dan tenslotte net voorbij de Naamse Poort (Leuven) in de Dijle uit te monden. Dalemhof situeert zich tussen de dorpskom van Korbeek-Lo en de Meerdaalwoudlaan.

Natuurwaarden

De natuur ontwikkelde zich hier eeuwenlang d.m.v. het hooien (maaien/afvoeren). De hooilanden van Dalemhof zijn nog niet zo lang geleden in onbruik geraakt. Ze zijn verruigd, maar nog in goede staat, met hoog potentieel voor natuurherstel. In vergelijking met andere herstelde hooilanden in de regio, is het graslandencomplex hier in betere staat van instandhouding (vele soorten van kwalitatief hoogstaande moerassen en natte graslanden nog aanwezig, weinig verbossing en geen totale verruiging/weinig externe aanrijking). Momenteel bepalen moeraszegge en koninginnenkruid grotendeels het beeld, op de natste plekken steekt de forse grote lisdodde er bovenuit. De aanwezige zaadbanken van lagere kruiden popelen om te kiemen wanneer het hooilandbeheer terug in voege gebracht wordt. Een uitstekende uitgangspositie met andere woorden.

Het biotoop is gevoelig voor externe invloeden zoals eutrofiëring en verdroging. De druk op de omgeving is groot door bebouwing, verharding, infrastructuur, recreatie.

Dit is een ideale locatie om de pracht van een halfopen valleigebied ten toon te spreiden: dichtbij Leuven met kans op weelderige valleinatuur van hoge kwaliteit. Indicatoren van hoge natuurwaarden zoals holpijp, veldrus en knolsteenbreek zijn lokaal nog aanwezig. Dit duidt ook op waardevolle abiotische omstandigheden zoals een permanente toevoer van mineraalrijk kwelwater uit de ondergrond (geldt o.a. ook voor bittere veldkers, pluimzegge in bronzones).

Er bevinden zich ook overgangen naar drogere graslanden, wat het geheel nog soortenrijker maakt, met name in de zuidgerichte hellingsgronden aan de noordwestkant van het gebied.

Ook de bever draagt zijn steentje bij en is op meerdere plaatsen gevestigd in de Molenbeekvallei, waar deze landschapsarchitect bijdraagt aan de verspreiding van watergebonden soorten zoals ijsvogel, en tal van libellen (weidebeekjuffer) en vissoorten. Eén van de aanwezige bevers heeft op bescheiden wijze de Molenbeek afgedamd zonder dat de beek uit haar oevers treedt.

Als deel van een robuust valleisysteem

Vanwege de grootte van het gebied en de verbinding met de andere natuurgebieden in het valleisysteem, liggen hier grote kansen om de ganse vallei qua natuurwaarden verder te versterken. Er zijn nog wel problemen met waterkwaliteit van het beekwater: dat kan nog beter!

Het Koebos, Zwarte bos en Weterbeek (op grondgebied van de gemeente Bierbeek), alle stroomopwaarts, zijn enkele prachtige natuurgebieden in het stroomgebied van de Molenbeek, die bewijzen dat natuurherstel in de vallei tot grootse resultaten kan leiden. Stroomafwaarts heb je op dit moment het natuur- en cultuurhistorisch landschap rond de Abdij van ‘t Park. Daar wordt door de Vrienden van de Abdij van Park, op sommige stukken, ook natuurbeheer toegepast.

De vallei doet ook dienst als robuuste wateropvang (overstromingsbuffering) en CO2 opslag. Belangrijk daarbij is dat veengronden nat blijven zodat deze niet veraarden, waardoor de opgevangen uitstootgassen zouden vrijkomen en in de atmosfeer terecht komen.

Natuurbeheer en toekomstvisie

Voor de meeste percelen zal een maaibeheer toegepast worden: tijdstip en frequentie zullen nog bepaald worden. Er wordt op termijn gemikt op kolonisatie van brede orchis, moerassprinkhaan, gouden sprinkhaan en waarom niet de Europees bedreigde purperstreepparelmoervlinder. Een groot aaneengesloten dottergrasland met brede orchis (naar het voorbeeld van de Snoekengracht), met een mozaïek naar bloemenrijke ruigte behoort tot de mogelijkheden. Het beboste gedeelte zouden we omvormen naar wilgen- en elzenbroekbos. M.a.w. een schakering van dottergrasland/bloemenrijke ruigte/elzen- en wilgenbroekbos, doorsneden met kwelgreppels.

Aanwezige flora

Ruigte:

Geoord helmkruid, Koninginnenkruid, Moerasspirea, Moesdistel, Bosbies, Waterzuring, Heelblaadjes.

Mineraalrijk dottergrasland:

Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Veldrus, Moerasvergeet-mij-nietje, Bittere veldkers, Pluimzegge, Tweerijige zegge, Ruw walstro,

Bos:

Slanke sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Kleine maagdenpalm

Kwelsloten:

Grote lisdodde, Kleine watereppe, Groot moerasscherm, Holpijp.

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon